Rosa Maria Lorena Cañedo Apolaya - Acanthistius pictus - Ilustra pecesRosa María Lorena Cañedo Apolaya
Acanthistius pictus (Tschudi, 1846), "mero", "cherlo" 
Ilustra Peces